Arrangementen

Deelarrangement

Behalve het werken op basis van uurtarief voorziet ons kantoor voor civiele zaken in een zogenaamd deelarrangement. Bij deze keuzemogelijkheid wordt uitgegaan van een aanneemsom bij het voeren van een procedure in de eerste instantie (de Rechtbank). Al deze procedures vangen aan met een dagvaarding of een verzoekschrift. Ontvangt u bijvoorbeeld een dagvaarding dan dient de advocaat een proceshandeling te verrichten, in casu een conclusie van antwoord. Bij een verzoekschrift, een verweerschrift.
 
In het merendeel van die zaken roept de Rechtbank partijen, na conclusie van antwoord of verweerschrift, op voor een mondelinge behandeling. Het merendeel van deze zaken wordt met deze mondelinge behandeling afgesloten. Komen partijen echter niet tot een vergelijk, dan wordt de procedure voortgezet in de vorm van een conclusie van repliek of dupliek, nader verweerschrift of verzoekschrift, deskundigenopdrachten dan wel getuigenverhoren.
 
Voor iedere proceshandeling door de advocaat wordt een punt toegekend.
Aan een punt wordt een waarde toegekend ad € 700. 
 
Een rekenvoorbeeld

Een dagvaarding ontvangen: 0,5 punt
Proceshandeling: conclusie van antwoord: 2 punten              
Mondelinge behandeling/comparitie van antwoord: 1 punt
Totaal: 3,5 punten x € 700 = € 2.450       
 
Wordt de procedure na de mondelinge behandeling voortgezet dan:
Conclusie van dupliek of akte: 1 punt               
Getuigenverhoor en/of contra getuigenverhoor: 2 punten  
Totaal: 3 punten x € 700 = € 2.100     
 
Er is sprake van een deelarrangement nu de vaste kosten slechts betrekking hebben op de proceshandelingen en niet op de te voeren correspondentie, telefonische / mondelinge besprekingen het opstellen van overeenkomsten en dergelijke die op basis van een uurtarief worden gedeclareerd. Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW, kantoorkosten en vastrecht. 
 
Volledig arrangement

Daarnaast biedt ons kantoor voor civiele zaken de mogelijkheid van een zogenaamd Volledig Arrangement. Daarbij kan een aanneemsom worden overeengekomen voor het voeren van de gehele procedure in eerste instantie met inbegrip van correspondentie, besprekingen, kortom alle werkzaamheden van de advocaat, doch exclusief kosten van derden waaronder griffierechten en dergelijke.
 
De aanneemsom bedraagt dan € 5.000 exclusief BTW, kosten en griffierechten. Voor dit volledige arrangement geldt een maximale urenbesteding van 30 uur. 
  
Indien de Rechtbank u in het gelijk stelt, dan volgt in het meerderdeel van de zaken proceskosten veroordeling van de andere partij. Deze kosten ontvangt u terug.