Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Van Riet & Rober Advocaten

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Van Riet & Rober Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en gelden ten behoeve van iedereen die bij Van Riet & Rober Advocaten werkzaam is (als partner of in dienstverband) of door Van Riet & Rober Advocaten wordt ingeschakeld; 

2. De toepassing van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt en aan en aanvaard door de besloten vennootschap Van Riet & Rober Advocaten, terwijl de advocaten en medewerkers van ons kantoor niet aansprakelijk zijn;

4. De advocaten van ons kantoor zijn te allen tijde gerechtigd om, met inachtneming van de gedragsregels van advocaten, een opdracht te beëindigen;

5. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan zonder opschorting of verrekening, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 a BW alsmede voor alle in verband met de invordering gemaakte kosten;

6. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van een factuur, heeft de advocaat het recht om met onmiddellijke ingang het werk op te schorten zonder dat Van Riet & Rober Advocaten gehouden is de eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaan te vergoeden;

7. De advocaat kan voor rekening en risico van de opdrachtgever derden inschakelen, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen in overleg met de opdrachtgever. Van Riet & Rober Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden;

8. Van Riet & Rober Advocaten is gerechtigd om zonder overleg een deurwaarder in te schakelen. Tevens is de advocaat gerechtigd om namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van een in te schakelen derde te aanvaarden; 

9. Indien de uitvoering van een opdracht door Van Riet & Rober Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Van Riet & Rober Advocaten komt. Overige aansprakelijkheden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de aansprakelijkheid door onze beroepsaansprakelijkheidsassuradeur wordt afgewezen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze verplichting het in de zaak door ons gedeclareerde honorarium exclusief BTW aan opdrachtgever te restitueren, met een maximum van € 10.000,00;

10. Alle aanspraken jegens ons vervallen binnen één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan daarvan;

11. De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen c.q. klachten moeten bespreekbaar zijn en worden conform onze interne klachtenregeling behandeld. Indien dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat wordt uw klacht behandeld volgens de klachten- en geschillenprocedure Advocatuur. Uw klacht dient dan binnen een maand te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Van Riet & Rober Advocaten de bevoegdheid heeft om zich te wenden tot de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht;

Handtekening advocaat:                                                                               Handtekening opdrachtgever: