Ruimtelijke ordening

Over de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen in de inrichting van onze omgeving kunnen overheden, bedrijven en particulieren heel verschillend denken. Daarbij kan het belang van een individuele burger door een "groter belang" aardig in het gedrang komen.
 
Onlangs is de Wet op de Ruimtelijke Ordening samen met de Woningwet, de Monumentenwet, de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht ondergebracht in een nieuwe, grotere wetgeving: het Ruimtelijk Bestuursrecht.
 
In dit Ruimtelijk Bestuursrecht staat redelijk nauwkeurig omschreven wat de rechten en plichten zijn van overheden ten opzichte van haar burgers.
 
Stel u komt ongewild in aanraking met de Onteigeningswet: U ontvangt een brief van uw Gemeente waarin staat vermeld dat uw grond door uw Gemeente zal worden onteigend om daarop een weg aan te leggen. Zo'n aankondiging van onteigening zult u terecht als zeer bedreigend ervaren, want u heeft u een emotionele band met uw onroerend goed.

Wij zullen dan ook de rechtmatigheid, noodzaak en urgentie van een onteigening zeer grondig toetsen. En met al onze ervaring, deskundigheid en vasthoudendheid zullen wij voor u een maximale schadeloosstelling bewerkstelligen. Om de pijn wat te verzachten en in elk geval financieel goed verder te kunnen.