Aansprakelijkheid en letselschade

U bent van mening dat u door toedoen van iemand anders, al dan niet moetwillig, lichamelijk letsel heeft opgelopen, dat deze hiervoor dus verantwoordelijk is en ook de schade zal moeten vergoeden. Dus moet u weten wanneer u iemand aansprakelijk kunt stellen voor de letselschade.

Nu is het in de wet nauw geregeld wanneer iemand voor letselschade aansprakelijk gesteld kan worden, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen twee mogelijkheden:
 
- Onrechtmatige daad
De wet spreekt hiervan indien een ander verwijtbaar onrechtmatig handelen kan worden aangerekend en dat er een duidelijk aantoonbaar verband bestaat tussen deze daad en uw letselschade. In zo'n geval kan schadevergoeding gevraagd worden en is er sprake van schuldaansprakelijkheid.

Voorbeeld: U fietst langs een geparkeerde auto, de bestuurder is aan het bellen en maakt plotseling, zonder opletten de deur open. U valt en raakt gewond. Geen boze opzet, wel onrechtmatig! 
  
- Toerekenbare tekortkoming
De wet spreekt hiervan indien de ene partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

Voorbeeld: In de wet is aangegeven dat de werkgever altijd moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Mocht de werkgever dit nalaten en u raakt tijdens werk gewond, dan schiet hij tekort in het nakomen van de overeenkomst die met de werkgever is gesloten. De werkgever is toerekenbaar tekort geschoten.

Bij het aantoonbaar maken van schuld en de vervolgens te nemen stappen zijn wij u graag van dienst.